Irány Darány logó

Adatvédelmi Tájékoztató

KEZDŐLAP

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

SZEZONÁLIS PROGRAMOK

SZAKMAI PROGRAMOK

ÁRAK

CIKKEK

TÚRÁIMRÓL ÍRTÁK

KAPCSOLAT

Kapcsolat

Hívjon fel telefonon: +36 30/813 0910,

küldjön e-mailt: info@iranydarany.hu

vagy írjon üzenetet:

Nem megengedett karakter a megadott névben!

Érvénytelen telefonszám!

Érvénytelen karakter az üzenetben!

Jelentkezés

Választott program:

Időpont:

Létszám (fő):

Név:

E-mail cím:

Telefonszám:

Üzenet:

Adatvédelmi Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében Selyem József egyéni vállalkozó (továbbiakban: e.v.) adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Az adatkezelő személye és elérhetősége:

Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő email-címe:
Adatkezelő telefonszáma:

Selyem József
7988 Darány, Árpád u. 71.
info@iranydarany.hu
+36 30/813-0910

Adatkezelő megnevezése:
Selyem József

Adatkezelő székhelye:
7988 Darány, Árpád u. 71.

Adatkezelő email-címe:
info@iranydarany.hu

Adatkezelő telefonszáma:
+36 30/813-0910

Tájékoztatom, hogy a Selyem József e.v. csak az Ön hozzájárulásával megadott személyes adatokat kezel. Amennyiben a szükséges adatszolgáltatás elmarad, az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval és nem tudja igénybe venni a szolgáltatásait.

Selyem József e.v. nem továbbítja az Ön adatait harmadik személynek.

1. Fogalom meghatározások

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozz meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 6. Ügyfél: Selyem József e.v. szolgáltatásai iránt személyesen, az iranydarany.hu honlapon, közösségi oldalakon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődő személyek, valamint a programokon résztvevő személyek.

2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

3. Selyem József e.v. által kezelt adatok

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1. Érdeklődéshez, kapcsolatfelvételhez kötődő adatkezelés

Név: az ügyfél azonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.

E-mail cím: a kapcsolattartáshoz, a válaszüzenetek küldéséhez szükséges adat.

Telefonszám: a kapcsolattartáshoz szükséges adat.

Érdeklődés tárgya (pl. program megnevezése): az ügyfél érdeklődésének pontosításához, a személyre szabott válaszadáshoz szükséges adat.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő Ügyfél hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.2. Programra történő jelentkezéshez kötődő adatkezelés

Név: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

E-mail cím: a kapcsolattartáshoz, a válaszüzenetek küldéséhez szükséges adat.

Telefonszám: a kapcsolattartáshoz szükséges adat.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti személyes adatok megadása szükséges a program megrendeléséhez. Amennyiben bármelyik adat megadása elmarad, akkor az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja megrendelni a szolgáltatást.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő Ügyfél hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.3. Programon való részvételhez kötődő adatkezelés

A programokon csak felelősségvállalási nyilatkozat aláírása után lehet részt venni. A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az Ügyfél egyben hozzájárul adatai kezeléséhez.

Nagykorúak kezelt adatai:

Név: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Születési hely és idő: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Aláírás: a felelősségvállalás hitelesítéséhez szükséges adat.

Kiskorúak felügyeletével megbízott nagykorú kezelt adatai:

Név: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Születési hely és idő: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Lakcím: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Aláírás: a felelősségvállalás hitelesítéséhez szükséges adat.

Kiskorúak kezelt adatai:

Név: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Születési hely és idő: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

A felelősségvállalási nyilatkozaton megadott adatok kezelése csak az aláírt nyilatkozat eredeti formában történő lefűzésével jár. A nyilatkozatokról nem készül másolat semmilyen képalkotó eljárással és a nyilatkozaton megadott adatok nem kerülnek digitális adatbázisba.

3.4. Szolgáltatás számlázásához kötődő adatkezelés

Név: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Lakcím, cím: az ügyfél azonosításához szükséges adat.

Adószám: a szabályszerű számla kiállításához szükséges adat azon magánszemélyek és cégek esetében, akik rendelkeznek adószámmal.

4. Tárhely-szolgáltató

Az adatkezelő megnevezése: EZIT Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: info@ezit.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 40 30
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86690/2015.

5. Tájékoztató a sütik (cookie) alkalmazásáról

A www.iranydarany.hu honlap nem használ sütiket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, térképek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést.

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja.

Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.

6. A Google Analytics alkalmazása

7. Facebook Remarketing

A weboldal a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - weboldalakon hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

8. Információbiztonság

Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Mivel az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben biztonságosnak, ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapomon keresztül történő adattovábbítás biztonságáért nem tudok teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet.

A weblapom, illetve a közösségi médiaoldalaim időről időre tartalmazhatnak olyan utalásokat, linkeket, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra mutatnak (pl. együttműködő partnerek, szálláshelyek). Ezek adatkezeléséért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalok felelősséget!

9. Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja az Ügyfél kezdeményezni:

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést indokolatlan késedelem nélkül válaszolok meg (minden esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).

Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

NÉVJEGY

Selyem József erdőmérnök-tanár

7988 Darány, Árpád utca 71.

Adószám: 56912502-1-34

Telefon: 36-30/813-0910

E-mail: info@iranydarany.hu

© 2021 - Selyem József - Minden jog fenntartva.

A honlapot készítette: KardosHonlap